امروز: ۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت

 
منوی سایت
 
 پست الكترونيكي

 
آگهی های تبلیغاتی
 
مشاهده مطلب

-         تاريخ تصويب دستورالعمل 30/5/81

-         تاريخ تصويب ( اصلاحيه شماره 1 ) دستورالعمل 30/6/85

دستورالعمل عضويت اعضاي حقيقي در سازمان استان

 

ماده 1- تعاريف :

-     سازمان مركزي : عبارت اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي شود.

-     شوراي مركزي : عبارت اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران استفاده مي شود.

-     سازمان استان : عبارت اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده مي شود.

-     شوراي استان : عبارت اختصاري است كه در اين دستورالعمل بجاي شوراي استان سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان استفاده مي شود.

-     بند ج ماده  1 قانون تأسيس سازمان : مهندس كشاورزي و منابع طبيعي شخصي است كه حداقل مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و رشته هاي مرتبط را دارا باشد.

-     تبصره بند ج ماده 1 قانون تأسيس سازمان : رشته هاي اصلي كشاورزي و منابع طبيعي و
رشته هاي مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري توسط رييس سازمان تهيه و به تصويب شوراي مركزي مي رسد.    

-     ماده 34 قانون تأسيس سازمان : كليه اتباع ايران فارغ التحصيلي دوره هاي مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و رشته هاي مرتبط حق عضويت در سازمان را دارا هستند.

ماده 2- طبق مفاد بند ج ماده يك و تبصره ذيل آن و ماده 34 قانون تأسيس سازمان كليه
فارغ التحصيلان رشته هاي كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست درمقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مي توانند به عضويت سازمان استان پذيرفته شوند.

تبصره دارندگان مدارك تحصيلي صادره از مراكز آموزشي وابسته به دستگاههاي اجرايي در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي كشاورزي و مرتبط و همچنين دارندگان مدارك مراكز آموزش عالي كه از طريق بورسيه دستگاههاي اجرايي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري در
رشته هاي كشاورزي و مرتبط دوره هاي مذكور را طي نموده اند مي توانند به عضويت سازمان پذيرفته شوند.

ماده 3- مدارك مورد نياز جهت عضويت بشرح زير است :

الف فرم تكميل شده ( برابر فرم پيوست )

ب تصوير اصل مدرك يا گواهي موقت كارشناسي

ج عكس 4×3 چهار قطعه

د  - اصل فيش بانكي پرداخت حق عضويت و هزينه صدور كارت عضويت

تبصره - شماره حساب پرداخت حق عضويت توسط سازمان استان تعيين و اعلام خواهد شد.

ماده 4- كليه مدارك جهت عضويت مي بايستي به سازمان استان تحويل گردد.

ماده 5- كارت عضويت سازمان استان داراي 2 امضاء رييس سازمان مركزي و رييس سازمان استان خواهد بود.

تبصره 1- فرم و محتواي كارت عضويت سازمان استان براساس ضوابط مصوبه شوراي مركزي تعيين مي گردد.

تبصره 2- كارت عضويت سازمان در سراسر كشور داراي فرم واحد خواهد بود.

تبصره 3- مدت اعتبار كارت عضويت 1 سال مي باشد كه در پايان مدت اعتبار، تمديد آن براساس ضوابط مصوب بلامانع است. در صورت مفقود شدن كارت عضويت، كارت عضويت المثني با پرداخت جريمه به ميزان50% حق عضويت صادر مي شود.

تبصره 4- تعويض كارت عضويت منوط به پرداخت حق عضويت سالانه مي باشد.

تبصره 5- هزينه صدور و تعويض كارت عضويت سالانه توسط شوراي مركزي تعيين مي گردد

ماده 6- ميزان حق عضويت اعضاء ساليانه توسط شوراي مركزي تصويب و ابلاغ ميگردد.

ماده 7- پرداخت حق عضويت از تاريخ عضويت سالانه بوده و چنانچه هر يك از اعضاء در پرداخت بيش از 3 ماه تأخير داشته باشد معادل 20% حق عضويت جريمه خواهد شد.

ماده 8- در صورت عدم پرداخت حق عضويت سالانه، دارنده كارت عضويت حق برخورداري از مزاياي عضويت سازمان را نخواهد داشت .

تبصره در صورت عدم پرداخت حق عضويت سالانه بمدت 3 سال پياپي كارت عضويت از درجه اعتبار ساقط و شماره نظام مهندسي راكد مي گردد، در صورت مراجعه عضو و ارائه درخواست ادامه عضويت، پس از پرداخت حق عضويت معوقه و جرايم متعلقه مقرر در ماده 7، عضويت فرد برقرار مي گردد.

ماده 9- شماره نظام مهندسي اعضاء براي درج در كارت عضويت از سه قسمت شرح زير تشكيل شده است.

1-     كد استان دو رقم بشرح ليست پيوست ميباشد.

2-     كد سال عضويت اعضاء سه رقم ميباشد با توجه به سال تأسيس سازمان از 080 شروع و ادامه مييابد.

3-     شماره نظام مهندسي عضو پنج رقم ميباشد كه در هر استان از 00001 شروع و تا 99999 ادامه مي يابد.

ماده 10- شماره نظام مهندسي اعضاي حقيقي سازمان استان در صورت هر يك از شرايط اشاره شده

1-     انتقال عضو از يك استان به استان

2-     لغو عضويت عضو

3-     فوت

بشرح زير مورد اقدام قرار مي گيرد

الف در صورت انتقال عضو از يك استان به استان ديگر شماره نظام مهندسي عضو در استان مبداء راكد و در استان مقصد شماره جديد با ملحوظ داشتن سال عضويت عضو و اضافه نمودن كلمه انتقالي در ابتداي شماره جديد مورد عمل قرار مي گيرد و در دفاتر ثبت شماره نظام مهندسي اعضا در سازمان استان مبداء ضمن راكد نمودن شماره در مقابل آن كلمه انتقال به استان مقصد درج مي گردد.

مثال :

-         شماره قديم عضو در استان مبداء 0108200321

-         شماره جديد عضو در استان مقصد 0308200582 انتقالي

تبصره در صورت بازگشت مجدد عضو به استان مبداء شماره نظام مهندسي عضو در استان مبداء از راكد خارج و به عضو داده ميشود و شماره نظام مهندسي عضو در استان مقصد راكد مي گردد.

ب در صورت لغو عضويت عضو شماره نظام مهندسي عضو حقيقي راكد و در دفاتر ثبت شماره نظام مهندسي در مقابل آن كلمه لغو عضويت ثبت مي گردد.

ج  - در صورت فوت عضو شماره نظام مهندسي عضو راكد و در دفاتر ثبت شماره نظام مهندسي در مقابل آن كلمه فوت ثبت مي گردد.

ماده 11- كارت عضويت اعضاء پس از سپري شدن ده سال از زمان صدور آن تعويض مي گردد.